کارت هدیه عیدانه

۲۰ کارت هدیه عیدانه برای خانواده هایی که معلول یا کودک بیمار دارند

در شبهای عید انجمن نیکوکاری قدمهای آسمانی که دارای حدود ۳۰۰ برای نیازمند می باشد در روزهای عید ۲۰ کارت هدیه به خانواده هایی که یک یا دو معلول دارند داده سده امید است دعای خیر این نیازمندان در زندگی همه ی ما باشد